• Projectoproep

  Ontvang tot 700 euro financiële steun per school  Lees meer
›› Home ›› Projectoproep

Projectoproep

Op 4 maart 2024 werd een nieuwe oproep gelanceerd om een educatief project in te dienen dat kadert binnen de doelstellingen van het fonds Aurore Ruyffelaere.

De deadline voor het indienen van een project is 3 juni 2024.


Waarover gaat het?

Het Fonds werd opgericht om het leven en werk van Aurore Ruyffelaere in herinnering te houden. Aurore was als leerkracht geschiedenis erg begaan met herinneringseducatie.

Het Fonds Aurore Ruyffelaere heeft als doelstelling herinneringseducatie op de agenda te plaatsen en projecten over dit thema te ondersteunen. Het inzicht is belangrijk maar vooral ook een actief engagement tegen alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en reflectie hierover. Daarbij vormen de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederschap een moreel kompas.


Doelstelling

Projecten ondersteunen die jongeren en cursisten handvaten aanreiken om zich actief te engageren tegen extreem nationalisme, discriminatie en racisme en ervoor zorgen dat ze meer inzicht krijgen in de oorzaken en gevolgen van deze thema’s. Het Fonds ondersteunt zowel financieel als inhoudelijk.


Voor wie?

De indiener van het project is een groep leraren (minstens 2) uit een basis- of secundaire school gewoon of buitengewoon onderwijs uit het Vlaamse Gewest of een Nederlandstalige school van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van om het even welk onderwijsnet. OKAN klassen en Centra voor Basiseducatie uit het Vlaamse Gewest en Brussel kunen ook een project indienen.

Het project richt zich naar:

 • Secundair onderwijs klassen doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht en/of BuSO (voormalige ASO, TSO en BSO)
 • Basisonderwijs klassen 5e en 6e leerjaar
 • OKAN klassen
 • Centra voor Basiseducatie cursisten NT1 en Maatschappijoriëntatie of projecten die kaderen binnen deze leergebieden.

Voor meer informatie en/of voor het indienen van een kandidaatsdossier, verwijzen wij graag naar de website van de Koning Boudewijnstichting.


Timing

Start projectoproep: 04/03/2024
Project indienen ten laatste tegen 03/06/2024
Beslissing jury: 20/06/2024
Communicatie geselecteerde projecten: 30/06/2024


Ontvankelijkheids- en selectiecriteria

Om in aanmerking te komen moeten de ingediende dossiers aan de volgende ontvankelijkheidscriteria beantwoorden:


1. Het kandidaatsdossier moet online ingevuld worden.


2. Het project

 • Moet betrekking hebben op de doelstellingen van het Fonds.
 • Mag nog niet uitgevoerd zijn; mag eventueel net opgestart zijn, maar nog niet
  volledig afgerond zijn.
 • Moet uitgevoerd worden vóór 31 december 2024. In geval het over grotere
  projecten van lange duur gaat, moet het project minstens vóór 31 december 2024 zijn opgestart en is de fase waarin het project zich bevindt duidelijk in het dossier omschreven.
 • Eenzelfde project mag maximum drie maal ingediend worden.


3. De jury zal rekening houden met de volgende selectiecriteria:

 • Het project moet jongeren en cursisten duidelijk bewust maken van de gevaren van extreem nationalisme, discriminatie en/of racisme.
   
 • Het project moet inclusief zijn, m.a.w. alle leerlingen moeten kunnen deelnemen
  zonder enige drempel.
   
 • Het project neemt als kader voor het basisonderwijs de leergebiedoverschrijdende eindtermen, voor het SO eerste graad de nieuwe eindtermen zowel transversaal als inhoudelijk en voor de tweede en derde graad de (vakoverschrijdende) eindtermen. Voor basiseducatie gelden de basiscompetenties.
   
 • Het project is geïntegreerd in de schoolwerking en bevordert het zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren bij de doelgroep BSO 3de graad en het zelfstandig werken bij leerlingen BSO 2de graad.
   
 • Het project houdt rekening met de Toetssteen voor Herinneringseducatie van de Vlaamse Overheid.

  Het project integreert de 3 cruciale pijlers: kennis en inzicht als opstap, empathie en betrokkenheid en reflectie en actie. Naar deze 3 pijlers moet voldoende aandacht gaan. Het is de bedoeling dat na de reflectie leerlingen en cursisten in actie gaan (vb. actie voor een goed doel, muziekfestival samen met OKAN-leerlingen, interviews over mensenrechten, verhalenroutes ifv brede school...)
   
 • De meerwaarde van het project voor deze doelgroep-leerlingen en cursisten en de mogelijke impact van het project:

  Het project geeft duidelijk aan hoe de resultaten kunnen gemeten worden - kwantitatief en kwalitatief - zowel bij de leerlingen, cursisten als bij de leraren.
   
 • Het project legt duidelijk uit wat de meerwaarde is van de steun (financieel en inhoudelijk) en waarvoor de steun zal worden gebruikt in het realiseren van dit project.
   
 • Het duurzame karakter van dit project. Het project is geen éénmalige activiteit, maar tracht een blijvende werking op te starten.
   
 • De betrokkenheid van de doelgroep bij het project: de doelgroep levert een actieve bijdrage doorheen de verschillende fases van het project.
   
 • Samenwerking met partners is een verplichting. Het project werkt samen met minstens één van volgende organisaties:
  • vzw Auschwitz in Gedachtenis (Stichting Auschwitz)
  • vzw Kazerne Dossin, Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten
  • In Flanders Fields Museum
  • Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
  • BELvue museum
  • Vredescentrum Antwerpen
  • Hannah Arendt Instituut
  • Anne Frank Huis in Amsterdam
    
 • Voorbeeldwaarde: het is een extra troef als het project een voorbeeldwaarde heeft en elders tot inspiratie kan dienen of kan gereproduceerd worden.


Advies?

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie staat ter beschikking voor advies en inspiratie rond aanpak van herinneringseducatie. (herinneringseducatie@telenet.be)


Hoe uw aanvraag indienen?

Vul het kandidaatsdossier online in


Financiële steun

Een project kan maximum 700 euro steun krijgen per school of centrum. Er kan slechts één project per school of centrum per oproep ingediend worden. Een school of centrum kan maximum drie maal eenzelfde project indienen.

De steun dekt de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project (vervoersonkosten, toegangstickets, gids, workshops, educatief materiaal), geen loonkosten en/of communicatiedragers.

Het project mag niet op een andere manier of via een ander kanaal al gesteund worden.


Contact

 • Voor algemene info: 02 500 45 55 (contactcentrum)
 • Voor specifieke vragen: 02 549 02 64 (Ann De Mol)

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.